تازه ها
خانه / ویژه نامه رمضان / نمازهاى ماه رمضان

نمازهاى ماه رمضان

نمازهاى وارده در ماه مبارک رمضان  

ef707d5a-bdef-4eb9-984f-37394268ab7f

علامه مجلسى_ رحمه الله علیه_ در زادالمعاد در فصل آخر اعمال ماه رمضان؛ نماز روزهای ماه رمضان به شرح زیر نوشته است:

 

* نماز شب اول,   چهار رکعت, در هر رکعت بعد از حمد پانزده مرتبه توحید.             

ثواب:حضرت علی (علیه السلام)فرمودند:  کسی که این نماز را بخواند،خدای متعال عطا کند به او ثواب راستگویان و شهداء، و تمام گناهان او را بیامرزد و روز قیانت از رستگاران باشد.  [المصباح المنبر ص.۱۸۶]

* نماز شب دوم,   چهار رکعت, در هر رکعت بعد از حمد بیست بار انا انزلناه.          

ثواب:حضرت علی (علیه السلام)فرمودند:  خدای متعال تمام گناهان اورا می آمرزد و رزقش وسیع میشود و کفایت کرده کار سالش.    [وسائل الشعه ج۵ ،ص ۱۸۶]


* نماز شب چهارم,  هشت رکعت, در هر رکعت بحمدبو بیست مرتبه انا انزلناه.          

ثواب:حضرت علی (علیه السلام)فرمودند:  کسی که ابلند میگردد او در این شب عمل به عمل هفت پیغمبر. [وسائل الشعه ج۵ ،ص ۱۸۶]


* نماز شب پنجم,  
دو رکعت در هر رکعت حمد و پنجاه بار توحید و بعد از سلام,صد مرتبه اللهم صل على محمد و آل محمد.   

ثواب:حضرت علی (علیه السلام)فرمودند:  کسی که اروز قیامت با من وارد بهشت میشود. [وسائل الشعه ج۵ ،ص ۱۸۷]

* نماز شب ششم,   چهار رکعت, در هر رکعت حمد و سوره تبارک الذى بیده الملک.       

ثواب:حضرت علی (علیه السلام)فرمودند:  کسی که امثل آن است که مصادف با شب قدر شده باشد.  [وسائل الشعه ج۵ ،ص ۱۸۷]


* نماز شب هفتم,  چهار رکعت, در هر رکعت حمد و سیزده مرتبه انا انزلناه. 

ثواب:حضرت علی (علیه السلام)فرمودند: خداوند بنا کند از برای او در بهشت عدن قصری از طلا و در امان خدا باشد تا ماه رمضان سال آینده.  [وسائل الشعه ج۵ ،ص ۱۸۷]

* نماز شب هشتم,   دو رکعت, در هر رکعت حمد و ده مرتبه توحید و بعد از سلام هزار مرتبه سبحان الله.     

ثواب:حضرت علی (علیه السلام)فرمودند:  کسی که این نماز را بخواند، هشت در بهشت به روی او باز میشود از هر دری که می خواهد داخل شود.[وسائل الشعه ج۵ ،ص ۱۸۷]


* نماز شب نهم,  شش رکعت, میان نماز شام و خفتن, در هر رکعت حمد و هفت مرتبه آیه الکرسى و پس از آن پنجاه مرتبه اللهم صل على محمد و آل محمد.    

ثواب:حضرت علی (علیه السلام)فرمودند:  ملائکه عمل او را بالا می برند،مثل عمل راستگویان شهداء و صالحین.  [وسائل الشعه ج۵ ،ص ۱۸۷]

   

* نماز شب دهم,  بیست رکعت, در هر رکعت حمد و سى مرتبه توحید.              

ثواب:حضرت علی (علیه السلام)فرمودند:  خداوند متعال رزق او را توسعه می دهد و از رستگاران می باشد.    [وسائل الشعه ج۵ ،ص ۱۸۷]


ramadan_banner

* نمازشب یازدهم, دو رکعت,در هر رکعت حمد و بیست بار انااعطیناک الکوثر.             

ثواب:حضرت علی (علیه السلام)فرمودند:  کسی که ادر آن روز گناه نمی کند  اگر چه شیطان کوشش خود را بکند.  [وسائل الشعه ج۵ ،ص ۱۸۷]


* نماز شب دوازدهم,  هشت رکعت, در هر رکعت حمد و سى مرتبه انا انزلناه.         

ثواب:ضرت علی (علیه السلام)فرمودند:  خداوند متعال به او ثواب شکر کننده گان را عطا می کند. و رزوز قیامت از رستگاران می باشد.   [وسائل الشعه ج۵ ،ص ۱۸۷]


* نماز شب سیزدهم,  چهار رکعت, در هر رکعت حمد و بیست و پنج مرتبه توحید.         

ثواب:حضرت علی (علیه السلام)فرمودند:  عبور کند به صراط مثل برق جهنده.    [وسائل الشعه ج۵ ،ص ۱۸۷]


* نماز شب چهاردهم,  شش رکعت, در هر رکعت حمد و سى مرتبه اذا زلزلت.               

ثواب:حضرت علی (علیه السلام)فرمودند:  هر کسی بخواند،خداوند برای او جان کندن و سؤال نکیر و منکر را آسان گرداند.[وسائل الشعه ج۵ ،ص ۱۸۸]


* نماز شب پانزدهم,  چهار رکعت, در دو رکعت اول بعد از حمد صد مرتبه توحید و در دو رکعت دیگر پنجاه مرتبه توحید.   

ثواب:حضرت علی (علیه السلام)فرمودند:  کسی که اعطا میشود به چیزی را که نمی داند آن را مگر خدا. [وسائل الشعه ج۵ ،ص ۱۸۸]

* نماز شب شانزدهم,  دوازده رکعت, در هر رکعت حمد و دوازده مرتبه الهیکم التکاثر.      

ثواب:حضرت علی (علیه السلام)فرمودند:  کسی که بخواند ، از قبر خارج شود در حالیکه خوشحال است ندا می کند به شهادت (ان لا اله الا الله)تا ایکه وارد قیامت میشود پس امر شود او را به بهشت برند.[وسائل الشعه ج۵ ،ص ۱۸۸]

* نماز شب هفدهم,   دو رکعت, در رکعت اول حمد و هر سوره که خواهد و در رکعت دوم حمد و صد بار توحید و بعد از سلام صد مرتبه (ان لا اله الا الله).         

ثواب:حضرت علی (علیه السلام)فرمودند:  کسی که بخواند، خداوند ثواب هزار هزار حج و هزار جهاد عطا کند.[وسائل الشعه ج۵ ،ص ۱۸۸]

* نماز شب هجدهم,  چهار رکعت, در هر رکعت حمد و بیست و پنج بار انا اعطیناک الکوثر.            

ثواب:حضرت علی (علیه السلام)فرمودند: هرکس ملک الموت به اینک خدای تعالی راضی است.   [وسائل الشعه ج۵ ،ص ۱۸۸]

* نماز شب نوزدهم,   پنجاه رکعت حمد و پنجاه مرتبه اذا زلزلت. و گویا مراد آن باشد که در هر رکعت یک بار بخواند زیرا در یک شب دو هزار و پانصد بار اذا زلزلت خواندن دشوار است.           

ثواب:حضرت علی (علیه السلام)فرمودند:  کسی که بخواند ،ملاقات میکند خدا را مثل کسی که صدحج و صد عمره بجا آورده باشد و همچنین سایر اعمال او را قبول کند.[وسائل الشعه ج۵ ،ص ۱۸۸]

* نماز شب بیستم ,  در هر یک هشت رکعت به هر سوره اى که میسر شود.        

ثواب:حضرت علی (علیه السلام)فرمودند:  کسی که امی آمرزد خدا گناه گذشته و آینده اش را.   [وسائل الشعه ج۵ ،ص ۱۸۸]

* نماز شب بیست و یکم , مثل شب بیستم است.                 

ثواب:حضرت علی (علیه السلام)فرمودند:  گشوده میشود از برای او درهای آسمان.    [وسائل الشعه ج۵ ،ص ۱۸۸]

* نماز شب بیست و دوم ,  مثل شب بیستم است.        

ثواب:حضرت علی (علیه السلام)فرمودند:  داخل بهشت شود از هر دری بخواهد.   [وسائل الشعه ج۵ ،ص ۱۸۸]

* نماز شب بیست و سوم ,  مثل شب بیستم است.               

ثواب:حضرت علی (علیه السلام)فرمودند: گشوده شود از برای او در های آسمان .[وسائل الشعه ج۵ ،ص ۱۸۸]

* نماز شب بیست و چهارم,  مثل شب بیستم است.                

ثواب:حضرت علی (علیه السلام)فرمودند: هر کس بخواند ، نوشته می شود از برای او ثواب عابدین.[وسائل الشعه ج۵ ،ص ۱۸۸]

ramazan12-n

* نماز شب بیست و پنجم,  هشت رکعت, در هر رکعت حمد و ده بار توحید.              

ثواب:حضرت علی (علیه السلام)فرمودند:  هر کسی که بخواند نوشته شود از برای او ثواب عابدین. [وسائل الشعه ج۵ ،ص ۱۸۸]

* نماز شب بیست و ششم,  هشت رکعت, در هر رکعت حمد و هر سوره ای که بخواهد.              

ثواب:حضرت علی (علیه السلام)فرمودند:  کسی که گشوده میشود از برای او درهای آسمان.  [وسائل الشعه ج۵ ،ص ۱۸۸]
 

* نماز شب بیست و هفتم,  چهار رکعت, در هر رکعت حمد و تبارک الذى بیده الملک. و اگر نتوانست بیست مرتبه توحید.     

ثواب:حضرت علی (علیه السلام)فرمودند:  هر کسبخواند ، خدا گناهان او و پدر و مادرش را می آمرزد.[وسائل الشعه ج۵ ،ص ۱۸۸]

* نماز شب بیست و هشتم,  شش رکعت, در هر رکعت حمد و صد مرتبه آیه الکرسى وصد مرتبه توحید و صد مرتبه کوثر و بعد از نماز صد مرتبه صلوات بر محمد و آل محمد.

ثواب:حضرت علی (علیه السلام)فرمودند: خدا گناه او را می آمرزد. [وسائل الشعه ج۵ ،ص ۱۸۹]

* نماز شب بیست و نهم,   دو رکعت, درهر رکعت حمد و بیست مرتبه توحید.      

ثواب:حضرت علی (علیه السلام)فرمودند:  هر کسی بخواند، مورد رحمت خدا قرار گرفته و نامه عمل او را به اعلی علیین برند.  [وسائل الشعه ج۵ ،ص ۱۸۹]

* نماز  شب سى ام,    دوازده رکعت, در هر رکعت حمد و بیست مرتبه توحید و در پایان صد بار صلوات بر محمد و آل محمد, و این نمازها همین طور که گفته شد, هر دو رکعت یک سلام دارد.           

ثواب:حضرت علی (علیه السلام)فرمودند:  کسی که اخداوند عاقبتش را ختم به خیر می کند.  [وسائل الشعه ج۵ ،ص ۱۸۹]

 doa1

درباره‌ی admin

۳ نظر

  1. تشکر می کنم بابت زحماتی که می کشید.

  2. تشکر ، پاینده باشید.

  3. ممنون از زحمات شما ، موفق باشید.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*